Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Infinitiy care, s.r.o., IČ 09847324 se sídlem nám. Bratří Jandusů 1621/6, 104 00 Praha 10 Uhříněves (dále jen: „správce“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Správce zpracovává Vaše osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění obchodní dohody/poskytnutí služby ze zákonného důvodu plnění obchodní dohody či na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje),
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

6. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

7. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání služeb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

10. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

11. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup, opravu, výmaz svých osobních údajů evidovaných u správce nebo o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

12. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

13. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

14. Registrací svojí osoby u provozovatele v listinné či elektronické podobě potvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

15. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.5.2021.