Provozní řád studia Fit 22

I. Provozovatel

Provozovatelem studia Fit 22 je společnost Infinity care, s.r.o. se sídlem Praha 10 Uhříněves, nám. Bratří Jandusů 1621/6, PSČ 104 00, IČ: 09847324 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34343

II. Všeobecné údaje

Obchodní název a sídlo studia: Fit 22, Praha 10 Uhříněves, nám. Bratří Jandusů 1621/6, PSČ 104 00

www.fit22.cz Řádná provozní doba studia: 07.00 – 22.00, dle platného aktuálního rozvrhu hodin

  • Vytápění ÚT s regulovanou teplotou
  • Větrání – křídlová okna, vzduchotechnika, klimatizace
  • Osvětlení – úsporné LED stropní, zářivkové
  • Podlahy: vinylová podlaha, pryžová podlaha, dlažba
  • Místnosti: – 2x cvičební sály, šatny 2x, WC 3x, sprcha 3x

III. Provozní podmínky

Studio je určeno ke cvičení H.E.A.T. programu a skupinových lekcí a odvozených cvičení – zdravotní cvičení, pilates, aerobik, jóga a dalších sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů na tyto aktivity a k dalšímu pronájmu prostor. Nabídka služeb je definována na oficiálních webových stránkách provozovatele www.fit22.cz.

Studio je v provozu dle časového rozvrhu, který je veřejně k dispozici a musí být dodržován. Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s aktuálním rozvrhem cvičení.

Ve studiu je k obsluze klientů recepce, u které je potřeba nahlásit, na jaké cvičení klient jde.

Klient má možnost využít rezervace na konkrétní lekci, podmínkou je registrace u provozovatele. Registraci je možno provést přes webové stránky studia. Rezervace slouží k zajištění místa na hodině/lekci, neboť kapacita je vždy omezena. Při pozdním zrušení rezervace je provozovatel oprávněn účtovat si úhradu storna.

V případě, že se na lekci dostaví méně než tři klienti, je tato lekce bez náhrady zrušena. Případným přihlášeným klientům se v takovém případě vrací vstup, pokud byl již uhrazen a je mu tato skutečnost oznámena sms zprávou 2 hodiny před začátkem konání lekce. (Tento bod platí pro H.E.A.T. Program i pro skupinové lekce)

Vstup do sálů je povolen pouze ve vhodném cvičebním úboru a obuvi v závislosti na druhu cvičení. K převlékání a odložení oblečení do šatních skříněk slouží výhradně šatny. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny není dovoleno.

V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových či plechových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

Klienti se ve studiu chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení.

Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.

Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů v prostorách studia, pokud nejsou uzamčeny v šatních skříňkách k tomu určených. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách.

Klienti provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem.

Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorkou vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik.

IV. Pravidla chování ve studiu

Po ukončení hodiny – lekce je klient povinen dbát pokynů lektorky a zejména uklidit cvičební pomůcky na určené místo.

Zdržovat se ve studiu bezdůvodně není dovoleno.

Klient nesmí vstupovat do technického zázemí studia.

Klienti užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

Klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele studia.

V. První pomoc a hygiena provozu

Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.

Cvičební pomůcky se pravidelně desinfikují.

VI. Informace zájemcům o zasílání zvýhodněných nabídek a ostatních sdělení

Klienti mají možnost zvolit udělení souhlasu se zasíláním zvýhodněných nabídek a ostatních sdělení provozovatele, a to registrací své osoby u provozovatele.

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení, jakož i souhlas se zpracováváním osobních údajů, je klient oprávněn kdykoliv odvolat.

VII. Ceny služeb

Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny v ceníku, který vydává provozovatel studia. Jednotlivé položky za služby lze ze strany provozovatele kdykoliv a náhle upravovat. Ceníky jsou dostupné na webových stránkách studia.

VIII. Závěrečná ustanovení

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli změnit. Aktuální znění je vždy k dispozici na recepci provozovatele a jeho webových stránkách.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. listopadu 2021.

Provozovatel Infinity care, s.r.o.